asd
asf
asd

.rd­je­fgk lafIa;%­hla ì| jeàfï j.­lSu m%ù­K­hkag .kak nE

mfndaOd ika§mkS fg,s kdgH lafIa;%fha fukau iskudfõ§ o risl yoj;a Èkd.;a olaI rEmK Ys,amskshla' “isysk

Views: 6169  Jul 20, 2021    Read More...

ug yqiau .kak neß ksid Tlaiscka §,d ;snqfK'' ug ú;rla fkfuhs uf.a ìß|g;a fldúâ yeÿKd'

,ful, fldúâ frda.hg f.dÿre fkdù fíÍ isàu ta ;rï myiq ld¾hhla fkdfõ' tfy;a Tn" Tn fjkqfjka iy Tfí mjqf,a

Views: 6157  Jul 19, 2021    Read More...

2021 cQ,s ui 28 jk nodod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wOHdmk lghq;a;l

Views: 171  Jul 28, 2021    Read More...

weekly horoscope, sathiye lagna palapala

Wodjk i;sfha Tfí ffojh

Views: 6328  Jul 25, 2021    Read More...

lkHd ,.ak ysñfhda

lkHd ,.ak ysñfhda

Views: 6182  Jul 21, 2021    Read More...

cq,s 20 jeksod l=c kSp p,s;fhka bj;g

cq,s 20 jeksod l=c kSp p,s;fhka bj;g

Views: 6212  Jul 21, 2021    Read More...

w,af,a jefgk ilaú;s rc moú fmkajk f¾Ld

w,af,a jefgk ilaú;s rc moú fmkajk f¾Ld

Views: 6179  Jul 21, 2021    Read More...

ckau m;%fhka fy<sjk jdyk Wreuh

ckau m;%fhka fy<sjk jdyk Wreuh

Views: 6179  Jul 21, 2021    Read More...

oeä wd;au úYajdih ;=<ska cSú;h ire lr .akkd ffoj wxl 5 ysñfhda

oeä wd;au úYajdih ;=<ska cSú;h ire lr .akkd ffoj wxl 5 ysñfhda

Views: 6169  Jul 21, 2021    Read More...

Recent Model

Udari Perera
SANDANI FERNANDO
Dinithi Walgamage
Oshadhi Himasha

Sinhala News

uqL ms<sld frda.Ska 9 .=Khlska by< .syska

furg miq.sh jir 20 ;=< uqL ms<sld frda.Ska 09 .=Khlska  muK by<f.dia we;ehs fi!LH wud;HdxYfha cd;sl

Views: 8  Jul 27, 2021    Read More...

Bfha Èkfha§ fldúâ wdidÈ;hska 1"665la y÷kd .efka

;j;a fldfrdakd widÈ;hska 1"665 fofkl= Bfha Èkfha§ jd¾;d jqKd' ta w;ßka 293 fofkl= l¿;r Èia;%slalfhka jd¾;d

Views: 8  Jul 27, 2021    Read More...

Views: 6161  Jul 27, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

Èlalido jQ Ñ;%mg ks<s ñkSId kej;;a fmïj;shla fjhs


ckm%sh fnd,sjqâ Ñ;%mg lsysmhlu rÛme ñkSId ,ïnd fï jif¾È ish újdyfhka ks;Sfhka Èlalido jqKd'

Views: 6159  Jul 20, 2021    Read More...

Views: 6155  Jul 16, 2021    Read More...

Views: 6158  Jul 16, 2021    Read More...

Views: 6156  Jul 15, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6155  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ks¨lf.a T,sïmsla .uk m<uq jgfhka kj;S

fujr fgdalsfhda T,sïmsla l%Svd Wf<f,a neâñkagka msßñ flaj< biõfõ fojk jgh ms<sno ks¨l lreKdr;ak ;enQ

Views: 6166  Jul 26, 2021    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

pf,da i;H isÿùula mokï lr.;a l;djla''' wOHlaI yiqka iór

iïudkSh fg,s kdgH ks<s Y,ks ;dreld ‘‘pf,da’’ f,iska m‍%Odk NQñldj ksrEmkh lrk ‘pf,da’ fg,s is;a;u iaj¾KjdyskS

Views: 6162  Jul 23, 2021    Read More...

Views: 6156  Jul 16, 2021    Read More...

Views: 6161  Jun 18, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6160  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6156  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

madhumathi
nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi

Sinhala Films

Hath pana

Hath pana
Jul 27, 2021

Jonson and Gonson

Jonson and Gonson
Jul 27, 2021

seya

seya
Jul 27, 2021

Hansa vilak

Hansa vilak
Jul 01, 2021

Video Songs

Thama Numba Hinda

Thama Numba Hinda

Hithe Inne Obamai

Hithe Inne Obamai

Ko Oya (Rosa Mala)

Ko Oya (Rosa Mala)

Supipila Nil Vil Thalawe

Supipila Nil Vil Thalawe

As Waha Waduna Manika

As Waha Waduna Manika

Chanuka Mora ft. Chehara

Chanuka Mora ft. Chehara

Live Shows

Tharu Piri Reyak With Seeduwa Sakura

Tharu Piri Reyak With Seeduwa Sakura
May 24, 2021

Derana Full Blast with Polgahawela Horizon

Derana Full Blast with Polgahawela Horizon
May 24, 2021

Derana Full Blast with Seeduwa Sakura

Derana Full Blast with Seeduwa Sakura
May 17, 2021

Umaria Sinhawansa

Umaria Sinhawansa
May 15, 2021

Cartoons

Sherlock Hound 08

Sherlock Hound 08
Jul 27, 2021

Scooby-Doo 112

Scooby-Doo 112
Jul 27, 2021

PUTHANO SAHA KOTANO - 15

PUTHANO SAHA KOTANO - 15
Jul 27, 2021

EMMY YAMMY Episode 46

EMMY YAMMY Episode 46
Jul 27, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6157  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6157  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6155  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6159  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6160  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6157  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6156  Jul 09, 2021    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6156  Jul 01, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6155  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6156  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6158  Jun 06, 2021    Read More...