asd
asf
asd

kavindya dulshani

ux wdorh f.dvla ú¢k flfkla

Views: 121  Dec 03, 2022    Read More...

wïud lshkjd jf.a ug ;sífí kgk msiaiqjla ú;rhs

pdmd chuyj fndfyda fokd y÷kd.kafka l,lg by; mej;s isri vdkaiska iagd¾ ;r.h yrydhs' kuq;a pdmd lshkafka

Views: 96  Dec 03, 2022    Read More...

fyd| flfkla yïnjqfKd;a ux fyg n¢kjd

‍hkak m%id;a r;akdhlf.a Or” fg,s kdgHfha úkq,s fma%laIlhdg wog;a wu;l fkdjk pß;hls' ,o fnd<| wysxil

Views: 144  Nov 27, 2022    Read More...

2022 foieïn¾ ui 09 jk isl=rdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng fi!LH

Views: 472  Dec 09, 2022    Read More...

.%y udreùï ;=kla ) Tfí ,.akhg fldfyduo@

2022 foieïn¾ 01 jk .=re Èk isg 31 olajd we;s jk m%n, .%yudreùï fufiah' tkï rú 4 jk Èk jDYaÑlfhka

Views: 522  Dec 06, 2022    Read More...

i;sfha l,oji

wdrïNh ;rul wdfõ.YS,S njla f.dv kefÛhs' ;u u;hu ikd: lrhs' Okh ,efnk iy oialï lemS fmfkk wjia:d Wod

Views: 962  Dec 03, 2022    Read More...

ì,s÷ kug wl=re

foie­ïn¾ 04 bßod 06'16 f;la f¾j;S kele­;hs' iqÿiq wl=re fo"fod"p" Ñ

Views: 51  Dec 03, 2022    Read More...

ì,s÷ kug wl=re

foie­ïn¾ 04 bßod 06'16 f;la f¾j;S kele­;hs' iqÿiq wl=re fo"fod"p" Ñ

Views: 40  Dec 03, 2022    Read More...

kñka fy<s jk Tfí pß;h

Tfí kug wod< bx.%Sis wl=rej,g .e<fmk b,lalï ish,a, ;ks wxlhla ,efnk ;=re tl;= l< miq wjidk jYfhka

Views: 154  Dec 03, 2022    Read More...

Recent Model

model
chula
Madhushani Wickramasinghe
teena

Sinhala News

yÈisfha jeäjQ ¥Is; jdhqfjka fífrkak uqj wdjrK m<¢kakehs b,a,Sula

furg jdhqf.da,fha ¥,s wxYq m%udKh by< hdu fya;=fjka fi!LH wdrla‍Idj i|yd uqj wdjrK m<Èkakehs

Views: 15  Dec 08, 2022    Read More...

m<d;a md,k Pkaohg ;SrKhla .kS

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSu i|yd kdufhdackd le|ùfï Èkh fuu ui wjika i;sh ;=< m%ldYhg m;a lrk nj

Views: 14  Dec 08, 2022    Read More...

Views: 31  Dec 06, 2022    Read More...

Bollywood and Hollywood News

iqmsß fnd,sjqâ ks<s §msld" f,dalhla n,disák oejeka; fõÈldjl

ñ, wêlu l=i,dk j,ska tlla jk FiFA World Cup >k rkauh l=i,dkhla fjkjd' th ksrdjrKh lsÍug ,eîu ienúkau ÿ¾,N wjia:djla'

Views: 18  Dec 08, 2022    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6431  May 08, 2022    Read More...

Sport News

jks÷ yirx.g ovhla

f,dj wxl tfla mkaÿjdr úiaihs 20 mkaÿ hjkakd yd tlaÈk iy mkaÿjdr úiaihs 20 msáfha f,dj fyd|u ;=ka

Views: 43  Dec 02, 2022    Read More...

Cinema News

u;a rl=id cd;shg lrk uyd wmrdOhg tfrysj t<k ‘fudkr oe,’

u;ao%jH kue;s hla‍Ihd oeka iudcfha iEu wxYhlgu ne,au oud ;sfí' ‘l=vq’ ksid wm cd;sh" rg" ;dreKH

Views: 35  Nov 25, 2022    Read More...

Short Story

Views: 6471  Dec 10, 2020    Read More...

Magazine Cover

suhandi
isnaka
upeksha
anushki
udari
rithu

Sinhala Films

NOMBARA EKE CHANDIYA

NOMBARA EKE CHANDIYA
Nov 21, 2022

Pissu Trible

Pissu Trible
Nov 21, 2022

prabhakaran sinhala full movie

prabhakaran sinhala full movie
Nov 21, 2022

Jaya Sri Amathithuma

Jaya Sri Amathithuma
Nov 02, 2022

Video Songs

Windy

Windy

Dhara

Dhara

Ruwathi Sithaththi

Ruwathi Sithaththi

Iranamkari

Iranamkari

Dewliya - Pramoth Ganearachchi ft Shanaka Udeesha

Dewliya - Pramoth Ganearachchi ft Shanaka Udeesha

Sasara Bandeemak

Sasara Bandeemak

Live Shows

Sahara Flash Dankotuwa Amaliya Super Night 2022

Sahara Flash Dankotuwa Amaliya Super Night 2022
Nov 21, 2022

Sahara Flash Live in Manikhinna 2022

Sahara Flash Live in Manikhinna 2022
Nov 21, 2022

WIFI GALLE FISH COLOUR NIGHT 2022

WIFI GALLE FISH COLOUR NIGHT 2022
Nov 21, 2022

SHAA SINDU KAMARE WITH LIYARA 2022

SHAA SINDU KAMARE WITH LIYARA 2022
Nov 21, 2022

Cartoons

Ben 10 Ultimate Alien SE02- EP 07

Ben 10 Ultimate Alien SE02- EP 07
Dec 06, 2022

YAKARI - 01

YAKARI - 01
Dec 06, 2022

EMMY YAMMY | EP 114 | 2022.12.03

EMMY YAMMY | EP 114 | 2022.12.03
Dec 06, 2022

Ben 10 Ultimate Alien SE02- EP 06

Ben 10 Ultimate Alien SE02- EP 06
Dec 06, 2022

Ladies

Entertainment

ldka;s ug yuqjqfha ysrf.or§h fï ldka;sf.a l;djhs

“ug ÿfjla bkakjd' ta ÿjg oeka wjqreÿ myf<djla ú;r we;s'” “wehs tfyu lshkafka''' myf<djla ú;r

Views: 39  Nov 15, 2022    Read More...

jdÜgqfõ bkafk f,âvq mqÿu fjkakhs hkafk

fï ta úÈyg nqlsfhka yuqjqKq ;j;a tfldau tl w,s l;djla'

Views: 6440  Sep 11, 2022    Read More...

True Story

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6448  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6453  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

Dreams

isysk m,dm,

jdikdjlg uÛla mE§ tk ,l=Kl ixfla;hla yd th u;= lr.ekSug mjik mska n,hl jokla'

Views: 40  Nov 18, 2022    Read More...

isysk m,dm,

.eyekq orejl= ms<sis| .ekSula" me;=ï bgqùula" jeäúhg m;aùula'

Views: 42  Nov 10, 2022    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6450  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6476  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6449  Jun 06, 2021    Read More...