asd
asf
asd

aloka dhananji

ks¾udKj,g wfma wkkH;dj wjYHhs

Views: 6289  Jan 17, 2022    Read More...

tod b|ka jy lEjd jf.a ;uhs'' ñkshlaj;a olskak ke;=j .shd' uu w;aúka|d tajd'

tod fuod ;=r isxy, iskudfõ wmsg ks;ru weyqKq yfå whs;sldßh ;uhs wE''' yskaÈ .S; wmQrEjg .hk weh

Views: 6298  Jan 08, 2022    Read More...

uu lsysmjrlau tjeks o¾Ykj,g fmkS b|,d ;sfhkjd'

k¾;k fl!Y,Hh yd u,la fuka iqmsfmk wehf.a iskyj ksidu ,xldfõ “Y%S foaú” f,iskao wehg kï mgne÷Ks'

Views: 6302  Jan 08, 2022    Read More...

2022 ckjdß ui 22 jk fikiqrdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng fi!LH

Views: 114  Jan 22, 2022    Read More...

ulr rdYsfha ;%s.%y fhda.hla

ulr rdYsfha ;%s.%y fhda.hla

Views: 10  Jan 22, 2022    Read More...

ckau oskfhka lshefjk Tfí .;s.=K

ckau oskfhka lshefjk Tfí .;s.=K

Views: 3  Jan 22, 2022    Read More...

ck 29 jeksod isl=re ksjD; fjhs

ck 29 jeksod isl=re ksjD; fjhs

Views: 4  Jan 22, 2022    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-01-17 isg 2022-01-24

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-01-17 isg 2022-01-24

Views: 6425  Jan 17, 2022    Read More...

rú ulrhg ish,a, ulr lgg@

rú ulrhg ish,a, ulr lgg@

Views: 6338  Jan 17, 2022    Read More...

Recent Model

Chulakshi Ranathunga
Dinithi Valgama
teena
Samanali

Sinhala News

Y%S ,xld ksoyia mlaIh yÈisfha /iafjhs

wo miajrefõ meje;afjk fuu idlÉPdfõ§ bÈß ue;sjrKj,g ;ksj ;rÛje§u" wdKavqfõ j;auka w¾nqoh yd wdKavqfjka

Views: 4  Jan 21, 2022    Read More...

olaIsK wêfõ.S ud¾.fha jdyk lsysmhla tlsfklg .efghs

olaIsK wêfõ.S ud¾.fha" fldÜgdj wka;¾ yqjudrej wi, jdyk lsysmhla .eà wk;=rla isÿ ù ;sfnkjd'

Views: 3  Jan 21, 2022    Read More...

Bollywood and Hollywood News

ldg;a fydr ryfia lrmq" lsï lvd¾Ishkaf.a ksrej;a rE.; lsÍu ,Sla fjhs

weußldkq iqmsß ks<shla fukau fudaia‌;r ksremsldjla jk lsï lvd¾Ishka Tng wuq;=fjka y÷kajd fokakg wjYH keye'

Views: 7  Jan 21, 2022    Read More...

Discovery and Ancient

§¾>dhq ,eîug n,mdk cmka ryia

cmka cd;slhkaf.a §¾>dhqI iïnkaOj fmdaIKfõ§ka úiska isÿ l< ióla‍IKj,g wkqj fy<s ù we;af;a Tjqka jeämqr uqyqÿ

Views: 6287  Aug 15, 2021    Read More...

Sport News

;rÛdj,sfha ch Y%S ,xldjg

Y%S ,xldj iy isïndífõ w;r mej;s ;=ka jk tla Èk ;rÛfhka Y%S ,xldj ,l=Kq 184 l úYsIaG chla w;a lr .ekSug iu;a jqKd'

Views: 5  Jan 21, 2022    Read More...

Views: 6280  Jan 13, 2022    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

uiabUq,f.hs uf.hs iqixfhda.h b;d jeo.;a udKslaldj; fg,s ks¾udKfha wOHlaI iqo;a frdayK

uyskao m‍%idoa uiabUq,f.a udKslaldj; idys;H lD;sh weiqßka iïudkkSh iskud yd fg,skdgH wOHlaI iqo;a

Views: 6280  Dec 21, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6280  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6280  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

dilsha gamage
raveena
chathu
prashani
hashini
prarthana

Sinhala Films

Sellanda Kollo

Sellanda Kollo
Jan 17, 2022

Ira Madiyama

Ira Madiyama
Jan 17, 2022

Ethalaya

Ethalaya
Jan 15, 2022

Sarungal 18+

Sarungal 18+
Jan 15, 2022

Video Songs

Gamen Malak

Gamen Malak

Hinawee

Hinawee

Mawa Mathak Wenawada

Mawa Mathak Wenawada

JESUNE

JESUNE

Dura Atha

Dura Atha

Wasse

Wasse

Live Shows

Sha FM Sindu Kamare Nonstop 2021

Sha FM Sindu Kamare Nonstop 2021
Jan 15, 2022

Derana Full Blast With Delighted 02-01-2022

Derana Full Blast With Delighted 02-01-2022
Jan 04, 2022

Derana Full Blast With Maharagama Water

Derana Full Blast With Maharagama Water
Dec 20, 2021

Derana Full Blast With Maharagama Water

Derana Full Blast With Maharagama Water
Dec 12, 2021

Cartoons

Mr. Bean -10

Mr. Bean -10
Jan 21, 2022

Hardy Boys S1-09

Hardy Boys S1-09
Jan 21, 2022

Mr. Bean -09

Mr. Bean -09
Jan 21, 2022

Hardy Boys S1-08

Hardy Boys S1-08
Jan 21, 2022

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6281  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6280  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6282  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6285  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6279  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6280  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

Tfí isyskh fufia lshhs

Tfí isyskh fufia lshhs

Views: 6281  Jan 14, 2022    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6282  Dec 19, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6278  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6281  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6285  Jun 06, 2021    Read More...