asd
asf
asd

;du;a iuk,a isysk ;=< ießirk tu Ys,amskshg yelshdj" nqoaêh" jqjukdj iy yeÈhdj my<

ks,añKla jeks merKs ñ;=ßh .ek" ks<s ixÔjkS ùrisxy uqyqKq fmdf;a ;enQ wdkafoda,kd;aul igyk

Views: 48  Oct 15, 2021    Read More...

iqcdksg lEula yokak wjYH foaj,a  "wxl tl f*daka tlla  fyda folla lsh,d ìu,a úys¿ lrkjd'

tod jf.au wo;a wkd.;h fjkqfjka b;=re lrkjd' b;=re lsÍfï .=Kh fouõmshkaf.ka ug ,enqKq jákdu mqreoaola

Views: 120  Oct 12, 2021    Read More...

2021 Tlaf;dan¾ ui 18 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
Tng wo Èkfha Yks ux.,

Views: 186  Oct 18, 2021    Read More...

úNd.j,ska jeä ,l=Kq ,nd by<ska iu;aùug u`. fmkajk jdia;= úoHd;aul m%;sl¾u

úNd.j,ska jeä ,l=Kq ,nd by<ska iu;aùug u`. fmkajk jdia;= úoHd;aul m%;sl¾u

Views: 49  Oct 17, 2021    Read More...

Ulaf;dan¾ 21 jeksod wl=re lsheùug - fjf<`odï weröug úYsIag iqn uqyq¾;hla

Ulaf;dan¾ 21 jeksod wl=re lsheùug - fjf<`odï weröug úYsIag iqn uqyq¾;hla

Views: 59  Oct 17, 2021    Read More...

wo isg rù kSphs

wo isg rù kSphs

Views: 156  Oct 17, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-10-10 isg 2021-10-17

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-10-10 isg 2021-10-17

Views: 799  Oct 10, 2021    Read More...

rú .%yhd ;=,d rdYshg ,.ak kjhlg iqnm,

rú .%yhd ;=,d rdYshg ,.ak kjhlg iqnm,

Views: 720  Oct 10, 2021    Read More...

Recent Model

Maheshi Madushanka
Dinithi Walgamage
Asanki De Silva
Nathasha Perera

Sinhala News

,xld IOC b,a,k ñ, jeä lsÍu fukak

tys l<ukdldr wOHlaI ufkdaÊ .=ma;d ~wo forK~g i|yka lf<a fmg%,a ,Sgrhla remsh,a 20lska yd ãi,a

Views: 15  Oct 17, 2021    Read More...

ixprK iSud oeä l<;a úYd, msßila uOHu iy W!j m<d;aj, ixpdrfha

m<d;a ixprK iSud W,a,x>Kh lrñka niakdysr m<df;ka msgùug iy we;=¿úug W;aidy l< r:jdyk 1"690la iy mqoa.,hska

Views: 23  Oct 17, 2021    Read More...

Views: 12  Oct 17, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

yefudau lshkafka uf.a ñksìÍ wNsfIala jf.a lsh,d‍" ta;a ug ysf;kafka weh whsYa jf.auhs lsh,d'

fnd,sjqvfha w;solaI rx.k Ys,amS" wñ;dí nÉpdka .ek wms miq.sh ojiaj, l;d lf<a wñ;dí wfma rfÜ fl,af,la

Views: 20  Oct 17, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

§¾>dhq ,eîug n,mdk cmka ryia

cmka cd;slhkaf.a §¾>dhqI iïnkaOj fmdaIKfõ§ka úiska isÿ l< ióla‍IKj,g wkqj fy<s ù we;af;a Tjqka jeämqr uqyqÿ

Views: 6251  Aug 15, 2021    Read More...

Sport News

fujr whs mS t,a YQr;dj fodaksf.a fpkakdhs ms,g

bka§h m%sñh¾ ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha YQr;djh isõjk jrg;a Èkd .ekSug ufyakao% isx fodaks kdhl;ajh ork fpkakdhs

Views: 15  Oct 16, 2021    Read More...

Views: 24  Oct 14, 2021    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

ueKsfla uf.a ysf;a .S;hg bkaÈhdfjka ,enqK wmQre m%;spdrh

Y%S ,dxlsl .dhsld fhdydks o is,ajd bkaÈhdfõ yhso%dndoaj, meje;ajQ ish fojk iÔù ix.S; m%ix.hg ‌Bfha

Views: 51  Oct 04, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6247  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6251  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

thanuja
lashini
piumi
yohani
natasha
Dilsha

Sinhala Films

yuktiyada shaktiyada

yuktiyada shaktiyada
Sep 16, 2021

beddegama

beddegama
Sep 16, 2021

Suddilage Kathaawa

Suddilage Kathaawa
Sep 16, 2021

Challenges 2011

Challenges 2011
Sep 16, 2021

Video Songs

Shan Putha

Shan Putha

ApeKollo

ApeKollo

Mage Hithuwakkariye

Mage Hithuwakkariye

Hadakari Duet

Hadakari Duet

Pama Wela

Pama Wela

Yohani

Yohani

Live Shows

Derana Full Blast With Volare

Derana Full Blast With Volare
Sep 26, 2021

Full Blast With Volare

Full Blast With Volare
Sep 19, 2021

Derana Full Blast With Aura

Derana Full Blast With Aura
Aug 15, 2021

Derana Full Blast With Seeduwa Brave

Derana Full Blast With Seeduwa Brave
Aug 08, 2021

Cartoons

Spider -  Man Ep 48

Spider - Man Ep 48
Oct 18, 2021

PUTHANO SAHA KOTANO - 72

PUTHANO SAHA KOTANO - 72
Oct 18, 2021

Api Raja Ibbo  - New Season Ep 49

Api Raja Ibbo - New Season Ep 49
Oct 18, 2021

Scooby-Doo 172

Scooby-Doo 172
Oct 18, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6224  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6228  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6225  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6232  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6278  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6250  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6261  Aug 08, 2021    Read More...

isysk m,dm,

isysk m,dm,

Views: 6240  Jul 29, 2021    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6245  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6225  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6244  Jun 06, 2021    Read More...