tla msßñfhl= iy ldka;djka fofofkl= tlaù orefjl= ìyslrk wÆ;au úoHd;aul l%uh f,dju uú; lrhsfjkia jk f,dalfha fkdfjkiafjk tlu foa fjkiaùu muKhs'
tu ksid fï f,dalfha hï fohla iodl,a fjkia fkdù tlu úÈhg mj;Sú lshd isf;kjd kï th ;kslru

Views: 20
Oct 17, 2018 10:38 pm

ojila ÿj wikSm jqKd" uu thdj fodia;r uy;a;hd .djg f.ksÉpd" ta fj,dfjhs oek.;af;a ÿjg orefjla ,efnkak lsh,dorejkaj weia jf.a n,d.kak ´fka lsh,d lshukla ;sfhkjd'
ta mqxÑ ldf,a orefjda jerÈ mdf¾ hkak bv ;sfhkjd jf.au jerÈ mdrg .kak;a iudcfha yq.la ñksiaiq n,df.k bkak ksid'
;ukaf.a ÿjj n,d.kak f.or ysgmq kekaof.a ÿjf.a fmïj;d w;ska úkdY jqKq ÿfjl= .ekhs wms Tng lshkak hkafka'\

Views: 25
Oct 17, 2018 10:13 pm

ie;alu wjika fj,d ug isysh wd ú.iu uf.a w; .sfha ,sx.sl m%foaYhg'' - nrm;, ie;alulska msßñ ,sxf.kao%h bj;a fldg .eyeKshla jQ hqj;shf.a ixfõ§ l;dj


Tjqka ke;s kï uu ;ju;a is;ska .eyekshla .;ska msßñfhla''

ug ;snqKq wu;r ,sx.sl wjhjh johla úÈyghs oelafla''

,sx.sl ixl%dka;sh ùu uf.a jrola fkfuhs' tal foúhkaf.a leue;a;'''
Views: 3709
Oct 17, 2018 03:45 pm

.Ksld jD;a;sfha fh§fï whs;sh fjkqfjka igka jeÿkq ldka;djla

fï kj kS;sh ksid wruqK wjq,a fj,d hkjd

fuh .Ksldjka jHjia:dfõ i|yka m%;sm;a;s whÈk b;d mqÿu iy.; wjia:djla"

1958 uehs m<uq fjks Èk W;=re bkaÈhdfõ w,ydndoa k.rfha msysá wêlrK Yd,djla ;=< isá ;reK ldka;djla foi ishÆ fokdf.au fk;a fhduq ù ;sìKs' yqiakd ndhs kï fuu 24 yeúÈß ldka;dj" úksiqre c§Ia iydhsg mejiqfõ ;uka .Ksldjla njh' .Ksld

Views: 3662
Oct 17, 2018 02:24 pm

mreI jpk lshñka wfidankj yeisß,d''myr fokak;a .syska - l=re÷j;a; fmd,Sisfha§ hld kegQ wfkdaud ckdoÍg wu;l fkdjk kS;s mdvula fmd,Sis‍fhkau lshdfohs''`wka;¾cd,fha ksrej;a PdhdrEm m<lrñka úáka úg l;dnyg ,lajk ks<shl jk wfkdaud ckdoßg l=re÷j;a; fmd,Sish úiska oeäj wjjdo fldg uqodyer we;s nj fk;a f.disma fj;

Views: 3698
Oct 17, 2018 12:35 pm

f,a msmdih ixis÷jd .kak wuq;= úÈfya ñkSuereï lrmq wuekavd .ek we. ls<sfmd,d hk l;djla fukak

uu ;uqfij mdúÉÑ lf<a fï msiaf;da,hhs ld¾ tlhs .kak ú;rhs

ISIS ixúOdkhg nefËkak;a leue;af;ka b|,d

weußldfõ j¾ðkshd m%foaYfha .rdjegqKQ ksjil isÿjq ñkSuereula ms<sn|j fmd,sia ks,Odßkag mKsúvhla ,enqKd' ksji we;=<g .sh fmd,sia ks,Odßkag oel .kakg ,enqfKa woyd.;

Views: 3655
Oct 16, 2018 09:18 pm

Wkkaÿjd f,i rgu wdorh l< ysgmq l%slÜ l%Svl cd;Hka;r úksiqre l=ud¾ O¾ufiakf.a ÈhKsh Wmka Èkh iure yeá

l=ud¾ O¾ufiak lshkafka ljqre;a wdof¾ lrk pß;hla' l%slÜ úksiqrejrfhla úÈyg lghq;= lrk Tyq ld,hla l%Svlfhla úÈyg;a ck;dj w;f¾ ysáhd' ck;dj wdof¾ lrk olaI úksiqrejrfhla jf.au Tyq wdorKsh ;d;a;d flfkla' orejka y;rfofkl=f.a ;d;a;d flfkla' ÿjreka ;=ka fofkla yd mqf;la bkak Tyqg wog;a fndfyda fofkla m%sh lrkjd' Tyqf.a f;jeks orejd ÈhKshla' wehf.a WmkaÈkh miq.shod ;snqKd'

Views: 3662
Oct 16, 2018 08:54 pm

wi,ajeishka jQ iqks,a - id.ßld wkshï fmu ore mjq,a folla wkd: lrñka" .ula lïmd lrñka wjika fjhs

id.ßld" WU uf.a ukqiaihd tlal ;sfhk iïnkaOh kj;a;mka,
uf.a ñksh n,kak háhkaf;dgg jfrka'''

háhkaf;dg" Wvks,au m%foaYfha ixpdrl ksjdihlg hk ud¾.fha ldka;djla yd msßñ mqoa.,fhl= fjä je§fuka ñh f.dia we;s nj háhkaf;dg fmd,Sishg jd¾;d jQfha miq.sh fojeksod yjia jrefjhs'

háhkaf;dg" wukdj," m%foaYfha fndfyda fofkla fï isoaêh ksid lïmdjg m;a jqKd' isoaêh .ek oek.;a; fndfyda msßila j

Views: 3652
Oct 16, 2018 03:46 pm

uu Tyqg Ôú;hg tkak bvfoaú ug uefrkak nE ug tal u;af;u bkak nE fldfydu;a Y,ks ;drldY,ksj fndfyda fofkla y÷kdf.k isáfha rx.k Ys,amskshla úÈhg' oeka .Smo rÑldúhla úÈhg;a Y,ks m%isoaOhs@
uu fmdä ldf,a b|ka lú .S; ,sõjd' tajd m%isoaO lf<a keye' ,sh,d yx.f.k ysáhd' i;=g jeä jqK;a ÿl jeä jqK;a uu lf<a ,shk tl' óg wjqreÿ tlyudrlg follg l,ska b|,d ;uhs uu

Views: 3652
Oct 16, 2018 02:37 pm

ckm%sh rx.k Ys,amS mqnqÿ p;=rx.f.a wdorKSh ìß| udIs isßj¾Okg uy ? fjÉp foa fukakmqnqÿ p;=rx. iy udIs isßj¾Ok lshkafka ldf.;a ys;a Èkd.;a;= wdorKSh hqj<la'
miq.sh ojil udIsf.a 23 jeks Wmka Èkh fhÈ,d ;snqKd'
ta fjkqfjka udIsf.a hd¿fjda uy ? mdka msáj,ska kdj,d udIsj mqÿu lrkak;a wu;l lr,d ;snqfKa kE'

Views: 3653
Oct 16, 2018 01:35 pm

iqmsß l%slÜ ;re tlajqKq idofha pu;aldrh fukak

ysgmq iy j¾;udk iqmsß l%slÜ ;re tla jQ idohl miq.shod fld<U§ meje;ajqKd'

fï idohg ysgmq l%Svlhska jk frdIdka uydkdu" wixl .=reisxy" wrúkao o is,ajd" rejka l,amf.a" frdfïIa lÆú;drK" l=udr ix.laldr jf.au rx.k fyar;a iy wekacf,da ue;sõia we;=¿ l%Svlhska lsysmfofklao Bg tlaj isáhd'

Views: 3648
Oct 16, 2018 01:30 pm

îu;ska ßh mojd Ôú;hla wysñ l, rgu l;d l, ffjoHjßhg wo Widúfhka ,enqKq ;Skaÿj

fndr,eia.uqfj§ fmd,sia ks,Odßfhl=g ure le|jQ ßh wk;=r iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a ffjoHjßh fï ui 30 jkod olajd h<s rlaIs; nkaOkd.dr .; l<d'

miq.sh 30 jeks Èk wÆhu fndr,eia.uqj mems,shdk m%foaYfha § úfYaI{ ffjoHjßhl úiska mojdf.k .sh fji,a j¾.fha r:hla fmd,sia mßla‍Iljrhdf.a mq;=

Views: 3646
Oct 16, 2018 11:55 am

f,dj wxl tfla i,a,sldrhdg .Kka b.ekajQ ,xldfõ .Kkaldrhd


fc*a fnfidaia hkq f,dj wxl tfla Okj;dh' weufidaka iud.fï m%Odk úOdhl ks,Odß fc*a fnfidaia miq.sh jif¾§ tu ia:dkhg m;ajQfha tjlg f,dj Okj;a ,ehsia;=fõ bÈßfhkau isá

Views: 3650
Oct 16, 2018 10:07 am

ìß| lshk NQñldj w;yeßhd ysreKsld fma%upkao% ysrdka .ek lshmq l;djysreKsld fma%upkao% lsõju Thd,g u;la fjkafka fmd,sál,a l;dfka' yenehs fï lshkak yokafka tfyu l;djla fkfuhs'

Views: 3659
Oct 16, 2018 09:52 am

ik;a chiQßhg cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,fhka nrm;< fpdaokd


Y%S ,xld ysgmq l%slÜ kdhl iy l%slÜ f;aÍï lñgqfõ ysgmq iNdm;sjrfhla jQ ik;a chiQßh uy;dg cd;Hka;r l%slÜ ljqkais, ¥IK u¾Ok kS;s ix.%yh W,a,x>kh lsÍu ms,sn| nrm;, fpdaokd t,a, ù ;sfnkjd'

cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h wo ksfõokh lf<a Tyq ¥IK u¾Ok kS;s ix.%yfha j.ka;s folla W,a,x>kh lr we;s njhs'
\

Views: 3641
Oct 15, 2018 09:55 pm
Russias ambassador to Turkey assassinated - Graphic content

Russias ambassador to Turkey assassinated -  Graphic content

Russia’s ambassador to Turkey was assassinated in Ankara at an art exhibition yesterday. Reports say that the gunman shouted ‘God is great!’ and ‘don’t forget Aleppo, don’t forget Syria!’ during the shooting.

Russia calls the shooting a terrorist attack. It was later revealed that the gunman was a 22-year-old off-duty police officer.\
Views: 3641
Dec 20, 2016 10:10 am
President decides not to accept Dilrukshi’s resignation

President decides not to accept Dilrukshi’s resignation

President Maithripala Sirisena has decided, for the time being, not to accept the resignation handed over by Bribery Commission’s director general Dilrukshi Dias Wickremasinghe.

A final decision is to be taken once prime minister Ranil Wickremesinghe returns from his foreign tour, a senior anti-corruption lawyer told Sri Lanka Mirror.

The DG has told her friends that she would withdraw her resignation if the president asked her to do so.

Views: 3642
Oct 19, 2016 09:45 am
Kim Kardashian held at gunpoint in Paris

Kim Kardashian held at gunpoint in Paris

Kim Kardashian West was held at gunpoint in her Paris hotel room Sunday night, according to her spokesperson.

"Kim Kardashian West was held up at gunpoint inside her Paris hotel room this evening, by two armed masked men dressed as police officers. She is badly shaken but physically unharmed," the

Views: 3644
Oct 05, 2016 11:07 am
Theruni, a 'Little Star

Theruni, a 'Little Star

The young cast in the teledrama 'Sindu' has gripped viewers old and young allike.

Apart from the lead roles, the young lass playing the role of 'Theruni' has grabbed special attention, especially that of the youth.

She is Maneesha Chanchala, a 19 year old and was placed 4th in the music category of Derana Little Star in 2009.

Check out one of the songs she sang for the contest.

 

Views: 3643
Sep 28, 2016 01:12 pm
‘Close Sigiriya frescoes if ‘Giniyam Re’ is wrong’ – Sididhamma

‘Close Sigiriya frescoes if ‘Giniyam Re’ is wrong’ – Sididhamma

Pitiduwe Siridhamma Thera says he sees nothing wrong in ‘Giniyam Re’, the latest music video by Iraj Weeraratne.

Views: 3643
Sep 27, 2016 02:09 pm
Sindu’s Soratha refuses to act further

Sindu’s Soratha refuses to act further

Kavishka Vihanga, who plays the role of Soratha Samanera in Derana TV’s ‘Sindu’ has told chairman Laksiri Wickremage that he could not act in the tele drama any longer.

Views: 3645
Sep 06, 2016 04:01 pm
Dilshan - Manjula pledge their love for all eternity (video)

Dilshan - Manjula pledge their love for all eternity (video)

Following his retirement from International cricket, cricketer Thillakaratne Dilshan has embarked on a new project. And not alone either.

Dilshan and his wife - actress Manjula Thilini's romantic duet 'Hema Sansaraye' (every Sansara) was uploaded to Youtube yesterday (04).

Views: 3643
Sep 06, 2016 03:26 pm
Willy Wonka star dies aged 83

Willy Wonka star dies aged 83

US actor Gene Wilder, remembered by many for his lead role in Willy Wonka & the Chocolate Factory, has died at the age of 83, his family has confirmed.

The comic actor also starred in classic films such as The Producers, Blazing Saddles and Young Frankenstein.

Views: 3645
Aug 31, 2016 10:32 am
wms n;a" rileú,s yodf.k ueÉ n,kak .shd - uj

wms n;a" rileú,s yodf.k ueÉ n,kak .shd - uj
ft;sydisl fgiaÜ ;r.dj,sfha jeäu ,l=Kq ,dNshd Okxchf.a f;dr;=re

Y%S ,dxlSh fgiaÜ l%slÜ jxY l;dfõ úYsIag;u ch.%dyS igykla ;nñka ´iag%ේ,shdjg tfrysj 3-0la f,i ;r.dj,s chla ,eîug fujr Y%S ,xld

Views: 3642
Aug 30, 2016 01:57 pm
I'd love to play Wonder Woman & give people the gift of time

I'd love to play Wonder Woman & give people the gift of time

With her effervescent avatar and funky dance moves, Jacqueline Fernandez has won the hearts of film buffs. The Sri Lankan beauty, who forayed into Bollywood seven years ago with 'Aladin', has steadily worked her way to emerge as one of the leading actresses in the Hindi film industry.

The star, who has already had two releases this year, is gearing up for her next, 'A Flying Jatt (AFJ)'. Over a telephonic interview, she tells BT why she enjoyed playing a plain Jane in this superhero flick and how she is hugely inspired by Akshay Kumar when it comes to time management. Excerpts...

Views: 3640
Aug 29, 2016 01:11 pm
Ôú;drlaIlhska tlal ñksiaiq;a msreKq tx.,ka; ifilaia uqyqfoa ,dxlslhska 5la wNsryia f,i .s,S ñhhhs - Photos

Ôú;drlaIlhska tlal ñksiaiq;a msreKq tx.,ka; ifilaia uqyqfoa ,dxlslhska 5la wNsryia f,i .s,S ñhhhs - Photos

Y%S ,dxlsl ;reKhka mia fofkl= n%s;dkHfha ifilaia uqyqÿ ;Srfha§ wNsryia f,i ñhhdu iïnkaOfhka trg fmd,sish mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfnkjd'

miq.sh 23 jkod Tjqka kef.kysr ifilaia m%foaYfha leïn¾ iEkaâia fj; meñK we;af;a ,kavkfha isghs' jhi úis .Kkaj,

Views: 3641
Aug 26, 2016 09:27 am
Rohitha Rajapaksa’s song with girlfriend

Rohitha Rajapaksa’s song with girlfriend

The youngest son of former president Mahinda Rajapaksa has launched another song.

Titled ‘Lan Wee’, it is written by Rohitha Rajapaksa himself.

His girlfriend Tiana Lee appears in the video for the song.

Views: 3643
Aug 25, 2016 08:06 am
  Paid ad
  Hot Hot Lanka
  Models Gallery
Hashini bandara
images (5)
Umesha
images (7)
Naththal
images (8)
Warsha read
images (10)
Irushi Sajee
images (7)
Nandu
images (8)
Raini Charuka Gunathilaka
images (31)
nadeesha hemamali .
images (0)
Udari bull
images (5)
sheroni
images (11)
  Sri Lanka Event
Kiya-Denna-Music-Video-OnLocation-23
images (16)
The pre-shoot of popular singer Raini Charuka
images (15)
music-video
images (10)
Bipasha and Karan
images (60)
Designer Wedding Show 2016
images (24)
dr nwariyan
images (29)
Semini Iddamalgoda at Party
images (48)
Chami Dilrukshis Birth Day
images (26)
music-video
images (10)
Dilani Family
images (29)