asd
asf
asd

uf.a ;d;a;d îug weíneys jQ flfkla' ? 12'00g ú;r î,d f.or tk ;d;a;g rE lEu fnooaÈ tlmdrgu fuda,a.yla wrka wïuf.a k<,g .eyqjd'

rx.kh ;=< wehf.a rx.k ÈYdk;sh úúO mrdihka Tiafia úys§ .shdh'
rx.kfhys weh mE m%;sNdjo ieneúkau

Views: 54  Apr 17, 2021    Read More...

thd .ek úia;r ux <Û§u lshkakï' whq;= fma%udrOkd ,eì,d keye

kfhdañ ;laIs,d lshkafka ksrEmK Ys,amskshla ú;rla fkfjhs" rx.k Ys,amskshla úÈyg;a ld w;r;a ckm%sh flfkla' ta jf.au

Views: 6099  Apr 13, 2021    Read More...

2021 wfma%,a ui 20 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
ÿr neyer wOHdmk lghq;=

Views: 21  Apr 20, 2021    Read More...

fcHd;SI Ydia;%fha m[apdx.h yÿkd.ksuq

isÿy;a l=udfrda;am;a;sh isÿ jkakg fmßka miauyne¨ï ne¨ nj nqoaO pß;fha i|yka jk w;r nqoaO pß;fha miaj. uykqka

Views: 100  Apr 18, 2021    Read More...

ÿjg - mq;dg kï ;eìfïoS fï .ek;a is;kak

ÿjg - mq;dg kï ;eìfïoS fï .ek;a is;kak

Views: 62  Apr 18, 2021    Read More...

jdikdj f.k fok m,`okd

jdikdj f.k fok m,`okd

Views: 127  Apr 18, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-12 isg 2021-04-19

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-12 isg 2021-04-19

Views: 6251  Apr 12, 2021    Read More...

kele;a pdß;% yrshgu lrkafka fukak fufyuhs

kele;a pdß;% yrshgu lrkafka fukak fufyuhs

Views: 6104  Apr 12, 2021    Read More...

Recent Model

Chulakshi Ranathunga
Abisheka Wimalaweera
Eishie Rathnayake
Madhushani Wickramasinghe

Sinhala News

oUq,af,a nia lmamïlre

oUq,a, k.rhg meñfKk niar:j,ska mqoa.,fhla lmamï uqo,a ,nd .kakd wdldrh fy<sorõ lsÍug wo forK jd¾;dlre wo ^19& iu;a úh'

Views: 1  Apr 19, 2021    Read More...

fmdaÜ isá wd¾:sl fldñIka mk;a flgqïm; u.ska wd¾:slh ia:djr lr .ksñka rfÜ

fld<U jrdh k.r wd¾:sl fldñIka mk;a flgqïm; u.ska rfÜ wd¾:sl ia:djrNdjh we;s lr.ksñka rfÜ iaffjÍNdjh wdrlaId lr.;

Views: 1  Apr 19, 2021    Read More...

Bollywood and Hollywood News

>d;kh l<d hehs lS iqmsß fnd,sjqâ ;rej iqYdka;a isx.a rdÊmq;ag kej; mK ths

iqYdka;af.a urKh ishÈú kid .ekSula nj fndfyda fokd mjid ;snqKd'
fuu isÿùu iïnkaOj bkaÈhdkq iskudfõ

Views: 8  Apr 18, 2021    Read More...

Views: 14  Apr 17, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 6063  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

ä,xl ߧ iy f,dalv Èkhs ) wdishdkq fcHIaG Yqr;d nr bis,Sfï ;r.dj,sh

wdishdkq nr bis,Sfï iïfï,kfha fufyhùfuka Wiafnlsia;dkfha gIaflkaÜ k.rfha§ oeka C%shd;aul wdishdkq fcHIaG

Views: 5  Apr 19, 2021    Read More...

Short Story

Views: 6068  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6072  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

madhumathi
nayanathara
vijaya
thathsarani
shukara munawvar
hirushi

Sinhala Films

Sarigama

Sarigama
Apr 17, 2021

Maya

Maya
Apr 17, 2021

gori

gori
Apr 17, 2021

Chandi Raja

Chandi Raja
Mar 27, 2021

Video Songs

Sahara Flash

Sahara Flash

Erabadu Ware

Erabadu Ware

Adare Namayen

Adare Namayen

Waram Padayata

Waram Padayata

Pem Heena

Pem Heena

Mr. Love (Kochchi)

Mr. Love (Kochchi)

Live Shows

Derana Full Blast with Sunflower

Derana Full Blast with Sunflower
Apr 17, 2021

Feed Back

Feed Back
Apr 17, 2021

Matara Legacy

Matara Legacy
Apr 17, 2021

Derana Full Blast with Flashback

Derana Full Blast with Flashback
Mar 27, 2021

Cartoons

Werale Mithuro -53

Werale Mithuro -53
Apr 17, 2021

Danga Meesan-29

Danga Meesan-29
Apr 17, 2021

Guru Ko Bole - Season 2-18

Guru Ko Bole - Season 2-18
Apr 17, 2021

Hitha Hoda Banda-19

Hitha Hoda Banda-19
Apr 17, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 6071  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 6064  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6065  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6067  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6063  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6060  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 6062  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 6068  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 6063  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 6069  Jan 01, 2019    Read More...