asd
asf
asd

iqNu iqN WmkaÈkhla uf. ;d;a;s ksrEmK Ys,amsks wukaod is,ajd" mshdf.a WmkaÈkhod uqyqKq fmd;g tla l< wdor”h PdhdrEm

wukaod is,ajd lshkafka ú,dis;d ksidu jvd;a l;dnyg ,la jQ ksrEmk Ys,amsKshla' weh ldf,ka ldf,g fjkia jQ ú,dis;d)j,ska lr<shg meñfKkjd'

Views: 5967  Jan 23, 2021    Read More...

újdy Ôú;h fyd| fjkak;a ) krl fjkak;a n,mdkafk f;areï .ekSuhs'' udOù weka;ks

Ôúf;a fndfydu fyd|hs' uu ys;kafk wms fï úÈhg yuqfjkafk uf.a újdyfhka miqjhs' tod b|,d wo olajd .;af;d;a" Ôúf;a

Views: 5967  Jan 22, 2021    Read More...

2021 ckjdß ui 27 jk nodod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tnf.a wÆ;a n,dfmdfrd;a;=

Views: 5970  Jan 27, 2021    Read More...

weekly horoscope, sathiye lagna palapala

Tng fldfyduo@

Views: 5970  Jan 25, 2021    Read More...

l=c-hqf¾kia igkska l=cg ch

l=c-hqf¾kia igkska l=cg ch

Views: 5967  Jan 22, 2021    Read More...

f,v frda. fmkakqï lrk w;af,a f¾Ld

f,v frda. fmkakqï lrk w;af,a f¾Ld

Views: 5967  Jan 22, 2021    Read More...

iqnm, Wod lrk .%y msysgSï Tfn ckau m;%fhka ;sfnkjdo@

iqnm, Wod lrk .%y msysgSï Tfn ckau m;%fhka ;sfnkjdo@

Views: 5967  Jan 22, 2021    Read More...

Wodjk i;sfha Tfí ffojh

 fïI
 .Dy Ôú;h ñY‍%m,odhlhs' ñ;=re ñ;=ßhka iu`. i;=áka ld,h

Views: 5967  Jan 17, 2021    Read More...

2021 jir ;=< Tfí w; ñg irejk yeá

2021 jir ;=< Tfí w; ñg irejk yeá

Views: 5967  Jan 17, 2021    Read More...

Recent Model

saranga and dinakshi
Niranjani Shanmugaraja New Shoot
Vinu Siriwardhana
Teena Shanele

Bollywood and Hollywood News

K'G'F• Chapter 2 ;sr.; ùug kshñ;j ;sfhoaÈ" ljqre;a okak iqmsß k¿ hYa .sh ;ek fukak

kùka l=ud¾" lshk ku wms ldgj;a mqreÿ kula fkfjhs' kuq;a hYa lsõfjd;a yefudau okakjd' fï lshkak hkafka Tyqf.a wÆ;au f;dr;=rla'

Views: 5967  Jan 22, 2021    Read More...

Discovery and Ancient

je,s m‍%jdyk n,m;‍% bj;a lsÍfuka mdßißl w¾nqo W;aikak fjhs

m;,a yd LKsc o%jH mkf;a 28^1& Wm j.ka;sfha i|yka jk wdldrhg LKsc o%jH le”u" .fõIKh" m‍%jdykh"

Views: 5967  Dec 31, 2019    Read More...

Sport News

tx.,ka; oÛ mkaÿjg Y%S ,xldj mrdch fjhs

;u ujqrfܧu mQ¾K fgiaÜ ;r.dj,s mrdchl wñysß w;aoelSu ú|.ekSug Y%S ,xld lKavdhug wo isÿjqKd' ta" .d,a

Views: 5968  Jan 25, 2021    Read More...

Cinema News

ux., oelau vld iskud Wf<f,a È. yefrk ys;=uf;a Ôúf;a

 kj jir wdrïNh;a iuÛ wka;¾cd;sl iskud Wf<,la ksfhdackh lrk m<uq Y‍%S ,dxlSh Ñ;‍%mgh jkafka .DDma lms;dka ls‍%Idka;

Views: 5968  Jan 18, 2021    Read More...

Views: 5967  Apr 03, 2020    Read More...

Short Story

Views: 5968  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 5967  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

shukara munawvar
hirushi
udari warnakula
karoline jur
lahiruni
kushani

Sinhala Films

Ho Gaana Pokuna

Ho Gaana Pokuna
Jan 07, 2021

rash

rash
Jan 07, 2021

The newspaper sinhala full movie 2020

The newspaper sinhala full movie 2020
Jan 07, 2021

Sikka

Sikka
Dec 26, 2020

Video Songs

Madhavee Anthony

Madhavee Anthony

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Nuba Gana Hithala

Nuba Gana Hithala

Nilla Madde

Nilla Madde

Iraj

Iraj

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Irudeniyaya Teledrama Theme Song

Live Shows

Uduwap Gee Miyasiya 2020

Uduwap Gee Miyasiya 2020
Jan 05, 2021

Seasonal Pops 96

Seasonal Pops 96
Jan 05, 2021

31 Rae ITN Live with Sunshine Band

31 Rae ITN Live with Sunshine Band
Jan 05, 2021

Rupavahini 2020 31st Night with Flash Back

Rupavahini 2020 31st Night with Flash Back
Jan 05, 2021

Cartoons

Naththal Seeyai Golayai

Naththal Seeyai Golayai
Jan 26, 2021

Nathiu Vijithaya 04

Nathiu Vijithaya 04
Jan 26, 2021

Scooby-Doo 252

Scooby-Doo 252
Jan 26, 2021

Dangaya 07

Dangaya 07
Jan 26, 2021

Ladies

Entertainment

bkaÈhdfjka yuqjQ ÿ¾,N >kfha  ly leianEjd

bkaÈhdfõ ngysr fnka.d,a m%dka;fhka wmQrE mqj;la jd¾;d fjkjd' ta"tu .ïudkfhka w;s ÿ¾,N >kfha ly

Views: 5967  Nov 04, 2020    Read More...

mqreIfhda ia;‍%S pß; YQr f,i r.;s

ia;‍%Ska idys;HlrKhg fhduq ùu b;d úr,j olakg ,enqKq iuhl ud;r hq.fha .cuka fkdakd ^1746-1814* iqúfYaI

Views: 5967  May 22, 2020    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 5967  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 5967  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 5967  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 5967  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

t<fokl=f.ka lsrs fodjkjd ÿgqfjd;a jia;= ,efí

Views: 5967  Apr 28, 2017    Read More...

Architecture

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

ksfjil uOHh fiùug fkdyels jq úg fodaI ks¾Kh flfia l< yelso@

Views: 5967  Jul 24, 2019    Read More...

wÆ; újdy jQjkaf.a ksfjig jdia;= úoHdj

RIs oyula jk jdia;= Ys,amh ;=<ska iEu úgu Tng Wmfoia fokq ,nkafka fmr l=i,a Yla;sfhka Tn ,enQ ukqIH Ôú;h ;=< f,!lsl i;=g Wmßu lr .ekSu u`.ska wdOHd;añl

Views: 5967  Jan 01, 2019    Read More...

,iaik ksji

ksfjfia ndysr w,xlrKhg .DyKshka ks;ru W;aidy lrkjd' ndysr w,xlrKh .ek ie,ls,su;ajk Tn tys l,ameje;au iy msßiqÿlu flfrys;a oeä wjOdkhla fhduq l< hq;=hs' Tn

Views: 5967  Jan 01, 2019    Read More...