asd
asf
asd

paba

neßu ;ek ;uhs w; weßfha'

Views: 6  Jul 04, 2022    Read More...

orefjda fokafkla bkak ;d;a;d flfklag wdof¾ lrkjd lsh,d ljqre;a ;ju ug fodia lsh,d keye

mqxÑ ;srfha keÜgqlaldr pß; tlal ck;dj w;rg tk Tkd,s ixcdkd .uwdrÉÖ fï Èkj, úhm;a nUrl=g

Views: 6372  Jun 25, 2022    Read More...

iuyrúg rg od, hkak;a ysf;aú'''nvq ñ, by< .sys,a,d

ta jqKdg kdgHhl fldgila lrkak ,efnk uqo, ;ju tfyïuu'', l,lg miq yඬ wjÈ lrk Yd,sld tÈßisxy

Views: 6365  Jun 20, 2022    Read More...

2022 cQ,s ui 04 jk i÷od - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
;r.ldÍ lghq;= iy

Views: 6639  Jul 04, 2022    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 6366  Jul 04, 2022    Read More...

ckau wxl 2 ysñ Tn fï jf.hs

ckau wxl 2 ysñ Tn fï jf.hs

Views: 6425  Jul 04, 2022    Read More...

rú ) isl=re udrej f.fkhs iqn m, ksr;=rej

.%y f,dj rcq fyj;a rú cqks ui 15 jk Èk 12'04g ñ:qk rdYS .; úh' isl=re cqks 18 jk Èk jDIN rdYshg msúiqKs

Views: 6403  Jun 29, 2022    Read More...

ÈhqKqj" lS¾;sh f.k tk mxp uyd mqreI fhda.h

flfkl=f.a flaka‍o%h ;=< olakg ,efnk fhda. .Kkdjls' ta w;r iqn fhda. fukau wiqn fhda. o we;' mqoa., Ôú;h

Views: 6383  Jun 29, 2022    Read More...

Tng fojk újdyhla ;sfío@

ckau m;%hg wkqj hï mqoa.,hl=f.a újdyh isÿjk oji yßhgu oek.; yels jk w;r ;udf.a m<uq újdyh wid¾:l

Views: 6385  Jun 29, 2022    Read More...

Recent Model

Medha Jayarathna
Chulakshi Ranathunga
Madhushani Wickramasinghe
Chulakshi Ranathunga

Sinhala News

bkaOk msrjqïy,l§ yuqod ks,Odßfhl= úiska ;reKfhl=g t,a, l< m%ydrh

l=reKE., m%foaYfha bkaOk msrjqïy,l § we;sjQ isÿùulska miqj hqo yuqod ks,Odßfhl= úiska

Views: 11  Jul 04, 2022    Read More...

bkaOk fk!ldjka lsysmhla rgg ,efnk Èkh .ek weu;s lshhs

cq,s ui 8)9 iy cq,s 11)14 hk Èkhka ys§ furgg ãi,a fuÜg%sla fgdka 40"000 ne.ska jQ bkaOk fk!ldjka

Views: 6364  Jul 04, 2022    Read More...

Bollywood and Hollywood News

nfnla ,efnkak bkakjo lsh,dj;a fmakafka kE fkao@

miq.sh Èkj, fnd,sjqvfha jvd;a lemS fmfkk hqj, jQfha lmQ¾ mrïmrdfõ mqrella jk rkaî¾ lmQ¾ iy

Views: 0  Jul 04, 2022    Read More...

Discovery and Ancient

fkdfïrE orefjl= f,iska urKh oel f,dalfha jhia.; ldka;dj f,iska jd¾;d ;nd weh kslau .shdh…

fkdfïrE orefjl= f,i fkdfïrE orefjl= f,i 1902 jif¾ foieïn¾ ui 26 jeks Èk cmdkfha lshqIq ¥mf;a “mðfrda ”

Views: 6363  May 08, 2022    Read More...

Sport News

m<uq fgiaÜ ;r.fha ch Tiag%ේ,shdjg

Y%S ,xldj iu. mej;s m<uq fgiaÜ ;r.fhka lvqÆ 10l ch.%yKhla ,nd .ekSug ixpdrl ´iag%ේ,shdkq

Views: 6365  Jul 01, 2022    Read More...

Miscellaneous

Cinema News

,iaik uqyqKska meñKs iskudfõ iQlsß fl,a, iqukd kslau hhs

iskud f,dalfha fmï pß; ksrEmKh l< we;eï k¿ks<shka ienE f,dalfha §;a" fmñka nefËk wjia:d olakg ;sfí'

Views: 6363  Jun 11, 2022    Read More...

Short Story

Views: 6363  Dec 10, 2020    Read More...

Views: 6363  Jan 12, 2020    Read More...

Magazine Cover

news paper
news paper
dinithi
harshani
shalani
asheni

Sinhala Films

King Hanthar

King Hanthar
Jun 29, 2022

Vishama Bhaga Movie

Vishama Bhaga Movie
Jun 29, 2022

bandu plus teni

bandu plus teni
Jun 29, 2022

PRESIDENT SUPER STAR

PRESIDENT SUPER STAR
Jun 29, 2022

Video Songs

Nonida

Nonida

Sayuru Theren Eha

Sayuru Theren Eha

Nonida

Nonida

Maawathe

Maawathe

Chandra Sobha

Chandra Sobha

Hadunada Ridunada

Hadunada Ridunada

Live Shows

SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE OZONE

SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE OZONE
Jun 16, 2022

Zig Zag Live Show 2022

Zig Zag Live Show 2022
Jun 16, 2022

SHAA FM SINDU KAMARE WITH NEW DREAMS 2022

SHAA FM SINDU KAMARE WITH NEW DREAMS 2022
Jun 09, 2022

Kurunegala Asha Samarawaththa

Kurunegala Asha Samarawaththa
Jun 09, 2022

Cartoons

Pink Panther EP 86 - Sinhala dubbed

Pink Panther EP 86 - Sinhala dubbed
Jul 01, 2022

Golmaal Ep 44

Golmaal Ep 44
Jul 01, 2022

Pink Panther EP 84 - Sinhala dubbed

Pink Panther EP 84 - Sinhala dubbed
Jul 01, 2022

Golmaal Ep 43

Golmaal Ep 43
Jul 01, 2022

Ladies

Entertainment

f,dj úYd,;u ñßÈh u;aiHhd yuq fjhs

ldïfndacfha ófldx .fÛa ëjr lghq;=j, ksr; msßilg f,dj fuf;la jd¾;d jq úYd,;u ñßÈh u;aiHhd yiq ù ;sfnkjd'

Views: 6362  Jun 21, 2022    Read More...

yd yd tfyu TÜgq kE'' Wvyg hkak hkak'' wkak tfyu'' fIdala wE''

 l<.=K fkdo;a ;ähd" ish,a,ka n,d isáh § lrmq jefâ ` weÛ ls<sfmd,d hk o¾Yk fukak
je,slkao ld,sx.ú, m%foaYfha

Views: 6364  Mar 17, 2022    Read More...

True Story

l=vq ksid i,a,x ù ys.ukg jegqKq ueKsla jHdmdßlhd∙ fmïj;sh wE;ajqKdg miafi oeksÉp fõokdjg u;afm;s wyqre.Kka ìõjd'''`

m‍%ikak fmkqula iys; lvjiï fï ;reKhd olsk úg kï u;g f,d,a ù isá j.la fkdfmfka' tfy;a ;ju;a úismia úfha miq jk Tyqf.a Ôú;h .ek l;d lrk úg weiaj,g l÷¿ bkqfõh' ta iem"

Views: 6363  Nov 19, 2018    Read More...

Sex study

,sx.sl wdndO kid isrer mDIaÀu;a lrk W÷ Tiqfõ úYañ; ryi

W÷ wdydrhla jYfhka fukau T!IOhla jYfhka b;d wE; w;S;fha isgu fï olajd Ndú;d fjkjd'

Views: 6362  May 06, 2020    Read More...

fouõmshka jqKdg miafia ,sx.sl Ôú;h lvd jefgkjo@

újdy Ôú;hg t<öu lshkafka udkislj iy ldhslj fofofkla ;ukaf.a Ôúf;a iqkaor;u w;aoelSula fjkqfjka

Views: 6363  May 06, 2020    Read More...

Fenshui

fi; fok ;=re,;d

fi; fok ;=re,;d

Views: 6362  Jun 15, 2017    Read More...

Dreams

isysk m,dm,

Kh ;=reiaj,ska ksoyia ùula fyda Wlia NdKav fírd.ekSula fmkakqï lrhs'

Views: 6363  Jun 16, 2022    Read More...

isysk m,dm,

fmd,sia fyda nkaOkd.dr uy;l= ks, we÷ñka isák wdldrh isyskfhka oelSu' kS;sfhka oඬqjï ,eîula" kvq yn

Views: 6363  Jun 10, 2022    Read More...

Architecture

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

f.aÜgqj yrshg fkd;sífnd;a fjk foa okakjdo@

Views: 6362  Jul 17, 2021    Read More...

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

n%yau mdoh yd .sks l;=r ksjerosj h÷kd .ksuq

Views: 6363  Jul 09, 2021    Read More...

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

jy,h yd iïnkaO ;on, wY+N fodaI

Views: 6362  Jun 06, 2021    Read More...